Veiligheidscoördinatie

Is een veiligheidscoördinator verplicht?
Iedereen die gaat bouwen of verbouwen is verplicht een veiligheidscoördinator aan te stellen wanneer de werken worden uitgevoerd door 2 of meer aannemers, ongeacht of zij gelijktijdig of na elkaar de werken uitvoeren. Er dient ook steeds een onderscheid gemaakt te worden tussen de veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking. Beide kunnen uiteraard door dezelfde persoon worden uitgevoerd.

Veiligheidscoördinatie ontwerp
Voor de start van de werken wordt een veiligheids- en gezondheidsplan opgemaakt. Dit in overleg met de architect, de bouwheer, de bouwcoördinator.. Hierin worden de veiligheidsvoorschriften en preventieregels opgenomen waarmee dient rekening gehouden te worden tijdens de uitvoering van de werken. De veiligheidscoördinator ontwerp opent tevens een coördinatiedagboek en het postinterventiedossier.

Veiligheidscoördinatie verwezenlijking
Gedurende de uitvoering van de werken ziet de veiligheidscoördinator verwezenlijking er op toe dat de voorschriften in het veiligheids- en gezondheidsplan worden nageleefd. Hij voert regelmatig controles uit op de werf om na te zien of de veiligheidsmaatregelen worden nageleefd. Na elk plaatsbezoek zal een werfverslag worden opgemaakt en verspreid naar alle partijen. De veiligheidscoördinator verwezenlijking vult het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier verder aan en draagt deze over aan de opdrachtgever na het beëindigen van de werken.

Door wie dient de veiligheidscoördinator te worden aangesteld?
De veiligheidscoördinator dient te worden aangesteld door de architect indien de werf < 500 m² is. In alle andere gevallen dient de bouwheer te zorgen voor de aanstelling.

EPB verslaggeving

Wat is EPB?
EPB staat voor Energie Prestatie Binnenklimaat. Sinds 1 januari 2006 moeten nieuwbouw en verbouwde woningen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning (of melding) voor is aangevraagd voldoen aan de energieprestatieregelgeving. Concreet wil dit zeggen dat de woning dient te voldoen aan bepaalde eisen zoals thermische isolatie, energieverbruik, ventilatie, …

Bouwexpertise Dobbelaere EBP verslag

Wat doen wij als EPB-verslaggever?

Op basis van de ontvangen plannen maken wij een voorstudie waarbij wij rekening houden met uw persoonlijke eisen, verlangens en uiteraard de opgelegde eisen vanuit de EPB zelf.

Uiterlijk voor de start van de werken zal de startverklaring worden ingediend.

Na het beëindigen van de werken maakt de aangifteplichtige alle stavingstukken over aan de EPB-verslaggever: www.energiesparen.be/EPB-pedia/wie-doet-wat/stavingsstukken.

De EPB-verslaggever dient vervolgens binnen de 12 maanden na het beëindigen van de werken de EPB-aangifte in bij het Vlaams Energie Agentschap (onder voorbehoud ontvangst van de nodige stavingsstukken).

Wij blijven doorheen het volledige bouwproces het aanspreekpunt voor vragen en knelpunten en proberen steeds een geschikte oplossing te formuleren.

Door wie dient de EPB-verslaggever te worden aangesteld?

De EPB-verslaggever dient te worden aangesteld door de aangifteplichtige(n).

Ventilatieverslaggeving

Wat is ventilatieverslaggeving?
Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2016 is het verplicht om naast de EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever aan te stellen voor nieuwbouwprojecten en ingrijpende energetische renovaties. Op gewone verbouwingen is dit niet van toepassing.
De ventilatieverslaggever moet erkend zijn door een kwaliteitsorganisatie, die op hun beurt moeten erkend zijn door het VEA. Erkende kwaliteitsorganisaties door het VEA zijn op heden BBCA vzw en SKH BV.
De bedoeling van ventilatieverslaggeving is er op toezien dat de geplaatste ventilatie voldoet aan de normen en richtlijnen. De ventilatieverslaggever rapporteert dan ook de kwaliteit van het geïnstalleerde ventilatiesysteem aan de kwaliteitsorganisatie.

Wat zijn de taken van de ventilatieverslaggever?
Aanmaken van het dossier bij het kwaliteitskader: zonder het aanstellen van een ventilatieverslaggever is er geen startverklaring van een EPB-dossier mogelijk.
Ventilatievoorontwerp (VVO): als de keuze van het ventilatiesysteem gekend is zal de ventilatieverslaggever een ventilatievoorontwerp opmaken. Dit brengt het gekozen systeem en de ruimtelijke impact hiervan in kaart. Het ventilatievoorontwerp dient bij de EPB-startverklaring gevoegd te worden.
Ventilatie Ontwerp Specificaties (VOS): hierin worden alle prestatie-eisen vastgelegd waaraan de ventilatie-installatie volgens de norm STS-P 73-1 moet voldoen. Dit document wordt aan de bouwheer bezorgd, welke het op zijn beurt bezorgt aan de installateur.
Ter plaatse het systeem controleren: er wordt ter plaatse vastgesteld of de vereiste toevoeren, doorstroomopeningen en afvoeren correct geplaatst werden en of de minimale vereiste ventilatiedebieten gehaald zijn.
Ventilatieprestatieverslag (VPV): na voltooiing van de werken en een controle ter plaatse zal de ventilatieverslaggever het ventilatieprestatieverslag opmaken. Dit verslag geeft de kenmerken en behaalde prestaties weer van het geplaatste ventilatiesysteem en toont de kwaliteit ervan. Dit verslag wordt opgeladen bij de databank van de kwaliteitsorganisatie en mee opgenomen in de EPB aangifte.

Door wie dient de ventilatieverslaggever te worden aangesteld?
De ventilatieverslaggever dient te worden aangesteld door de aangifteplichtige(n).

EPC energie prestatie certificaat

Een energieprestatiecertificaat (EPC) geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is.
Het is verplicht bij verkoop en verhuur van woningen en voor bepaalde openbare gebouwen.
Het certificaat is 10 jaar geldig.

Bouwtechnisch advies en expertise

Advies/expertise bij bouwzaken en/of bouwschade
Door de jarenlange ervaring in de bouwwereld wordt ons studiebureau frequent geconsulteerd om zijn expertise aangaande allerlei bouwschadefenomenen zoals waterschade, betonaantasting, dak- en gevelproblemen, waterschade, ….
Dit kan zowel eenzijdig als op vraag van meerdere partijen die een objectief en technisch correcte diagnose van de problematiek willen.

Bijstand schadegevallen
Ook bij schadegevallen (brandschade, waterschade, stormschade…) kunnen wij u van dienst zijn. U verwacht dan trouwens zo snel mogelijk een oplossing en een correcte vergoeding. Daarom kunt u best een privé expert aanstellen. Wij komen de schade ter plaatse bekijken en maken in uw opdracht een onafhankelijke schadebegroting. Wij staan u bij in het verdere verloop van het dossier. Onze vergoeding hiervoor is steeds tegen polisvoorwaarden. (betaald door de maatschappij bij een gedekt schadegeval)

Deskundige bij rechtbanken
Gelet de jarenlange expertise wordt Dhr Dobbelaere met regelmaat als gerechtsdeskundige aangesteld door verschillende rechtbanken in Vlaanderen.

Gevelrenovatie/ Dakrenovatie

Begeleiding van dakwerken, gevelrenovaties, betonrenovaties, … zowel in opdracht van particulieren, bouwpromotors, residenties en syndici, … behoren tot onze dagelijkse activiteiten waarbij we kunnen terugvallen op een jarenlange expertise.

Voor een geslaagde renovatie is een voorafgaand (destructief) onderzoek noodzakelijk. De resultaten hiervan rapporteren wij in een duidelijk rapport.

Indien gewenst reiken wij verschillende oplossingen of technieken aan voor een kwalitatieve en duurzame renovatie.
Wij kunnen instaan voor de opmaak van het lastenboek, opvragen van prijzen bij verschillende aannemers, werfopvolging en bijstand bij de oplevering.

Ons studiebureau is onafhankelijk en is in geen geval gebonden aan bepaalde aannemers, firma’s, producten, …
Het studiebureau is in het bezit van getuigschrift opleiding Universiteit Gent omtrent schadediagnose en herstelling van beton.

Klik hier voor een aantal referenties.

Plaatsbeschrijvingen

Een plaatsbeschrijving is een tegensprekelijk opgemaakte vaststelling van de staat van een onroerend goed, meestal voor de aanvang van (ver)bouwwerkzaamheden of bij aanvang / einde van een huurcontract.
Onze plaatsbeschrijvingen zijn steeds gedetailleerd en voorzien van de nodige foto’s.

Luchtdichtheidsmetingen

Wat is een luchtdichtheidsmeting?
Een luchtdichtheidsmeting wordt ook wel blowerdoortest genoemd. Het is een meting waarbij het gebouw blootgesteld wordt aan een over en/of onderdruk van 50 Pa. Het volume lucht dat hierbij aan het gebouw ontsnapt of erin infiltreert, is de maat voor de luchtdichtheid. Hoe beter de luchtdichtheid van een gebouw, hoe minder sterk een ongecontroleerde ventilatie vat heeft op het gebouw. Ongecontroleerde ventilatie leidt tot onnodig warmteverlies. Een blowerdoortest heeft in het algemeen een zeer positieve invloed op het E-peil.

Hoe gaat een luchtdichtheidsmeting in zijn werk?
Allereerst worden de benodigde voorbereidingen getroffen. De deskundige zet alle luchtroosters dicht en alle binnendeuren open. Het mechanisch ventilatiesysteem wordt uitgeschakeld en alle aanvoer- en afvoerroosters worden nauwkeurig afgesloten. Daarna wordt het frame met doek in een deur- of raamopening ingebouwd. In het doek zit een opening voor de ventilator(en). De ventilator wordt aangesloten op een laptop waarmee men de luchtdruk kan monitoren. De deskundige meet daarbij de hoeveelheid lucht die bij een druk van 50 Pa door de gebouwschil lekt.

Bouwexpertise Dobbelaere luchtheidsmetingen